Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door EVBox B.V. Een besloten vennootschap naar Nederlands recht statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Amsterdam (1076EE) aan de Fred. Roeskestraat 115 geregistreerd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32165082.

EVBox Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

Artikel 3 – Offertes en totstandkoming Overeenkomst

Artikel 4 – Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

Artikel 5 – Prijzen Producten en Diensten

Artikel 6 – Facturatie en betaling Producten, Diensten en Laadsessies

Artikel 7 – Uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 8 – Levering Diensten

Artikel 9 – Levering Producten

Artikel 10 – Risico

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 12 – Retentierecht

Artikel 13 – Installatie van Laadstations

Artikel 14 – Uitvoering van de installatie

Artikel 15 – Garantie

Artikel 16 – Gebruik van Laadstations, Laadpassen en overige Producten

Artikel 17 – Support EVBox

Artikel 18 – Industriële en intellectuele eigendom

Artikel 19 – Geheimhouding & persoonsgegevens

Artikel 20 – Aansprakelijkheid

Artikel 21 – Overdracht aan Derden

Artikel 22 – Overmacht & onvoorziene omstandigheden

Artikel 23 – Ontbinding en beëindiging

Artikel 24 – Toepasselijk recht & bevoegde rechter

H2 – Aanvullende bepalingen voor Product- & Diensten

Artikel 1 – Abonnementen

Artikel 2 – Laadpas & Keyfob

Artikel 3 – EV-interoperabiliteit & Tarieven

Artikel 4 – Smartphone Applicaties

Artikel 5 – Gastgebruik toestaan op Laadpunt

H3 – Herroepingsrecht bij Koop op Afstand

Artikel 1 – Herroepingsrecht

Artikel 2 – Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd

Artikel 3 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

Artikel 4 – Verplichtingen van EVBox bij herroeping

Artikel 5 – Uitsluiting herroepingsrecht

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


Artikel 1 - Definities

1.1 Met het oog op deze algemene Voorwaarden hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de betekenis die daar in lid 2 aan toegeschreven wordt (begrippen aanvullend met een hoofdletter aangeduid worden in deze Algemene Voorwaarden gedefinieerd).

1.2. Ten behoeve van deze algemene voorwaarden gelden onderstaande definities:

Abonnement:              door EVBox aangeboden Diensten voor toegang tot functionaliteiten van het EVBox beheersysteem BackOffice, danwel voor toegang tot het Netwerk van Laadpunten middels de EVBox Laadpas of Keyfob;

Algemene

Voorwaarden:               deze algemene voorwaarden inclusief eventuele bijlagen;

BackOffice:                  het beheersysteem waarop de Klant kan inloggen met behulp van zijn inloggegevens via de website van EVBox: https://backoffice.EVBox.com/;

Bedenktijd:                  de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument:                 de Klant, zijnde een natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

Diensten:                     wordt begrepen de diensten die worden uitgevoerd door EVBox, waaronder – maar niet beperkt tot – de Abonnementen, EV-interoperabiliteit en de Technische Diensten;

Digitale inhoud:            gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

Duurovereenkomst:     een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van Producten, Diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

Duurzame gegevensdrager:          elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Eindgebruiker:             de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van EVBox Producten, Diensten of EVBox Netwerk.

Elektrisch Voertuig:       een wegvoertuig dat volledig of gedeeltelijk wordt aangedreven door een elektromotor welke gebruikt maakt van elektriciteit die op enigerlei wijze wordt opgeslagen en welke oplaadbaar is door gebruik van een EVBox Laadstation;

EVBox:                        de besloten vennootschap naar Nederlands recht EVBox B.V.;

EV-interoperabiliteit:     is een Dienst van EVBox die verschillende laadpaalproviders in staat stellen met elkaar te communiceren en data uit te wisselen. Met interoperabiliteit kunnen Eindgebruikers gebruik maken van Laadstations/Laadpunten van verschillende operators in het binnen- en buitenland.

EVBox Netwerk:          Verzameling van Laadstations waar EVBox Laadpunt-operator is;

Gastgebruik:                Situatie waarbij een Eindgebruiker een Laadpunt van een Laadpunt-aanbieder gebruikt, waarbij de gebruikte Laadpas/Keyfob niet van de Laadpunt-aanbieder zelf is.

Herroepingsrecht:        de mogelijkheid van de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand, zoals opgenomen in het hoofdstuk Herroepingsrecht Overeenkomst op Afstand aan het einde van de Algemene Voorwaarden;

Klant:                           elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die tot EVBox in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met EVBox gesloten Overeenkomst, een Overeenkomst aangaan. Een Klant is tevens Eindgebruiker als hij zelf gebruik maakt van de Producten of Diensten van EVBox;

Keyfob:                        sleutelhanger van EVBox die toegang biedt tot het gebruik van één of meer Laadstations;

Laadpas:                      de door EVBox bij aanschaf van een Laadstation geleverde laadpas, alsmede een door de Klant extra aangekochte laadpas, die toegang biedt tot het gebruik van één of meer Laadstations;

Laadstation/Laadpunt: voorziening(en) waar de Eindgebruiker het Elektrisch Voertuig kan opladen door gebruik van de Laadpas of Keyfob en de Laadsessies ook kan stoppen of afbreken;

Laadpunt-aanbieder:    Een locatie eigenaar met EVBox Laadpunten op eigen terrein die middels EV-interoperabiliteit toegankelijk zijn.

Laadpunt-operator:       een exploitant van Laadpunten die middels EV-interoperabiliteit toegankelijk zijn.

Laadsessie:                   de periode waarin het Elektronisch Voertuig is aangesloten op een Laadpunt. Welke wordt gestart of gestopt middels gebruik van de Laadpas of Keyfob;

Modelformulier voor herroeping:                  het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de Consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

Laadpunten Netwerk:   verzameling van Laadstations van alle laadpunt-operators welke toegankelijk zijn middels EV-interoperabiliteit;

Mobility Service Provider:                      aanbieder van Laadpassen/Keyfobs die kunnen worden gebruikt op het EVBox Netwerk.         

Offerte:                        iedere offerte, aanbieding en/of opgave die EVBox uitbrengt aan Klant voor een of meer Producten en/of Diensten;

Overeenkomst:            wordt begrepen de door Klant bevestigde Offerte, eventuele bijlagen bij de Offerte, in ieder geval met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, gesloten tussen Klant en EVBox;

Overeenkomst op afstand:                        een overeenkomst die tussen EVBox en de Consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Partij(en):                     EVBox en/of Klant;

Producten:                   wordt begrepen de producten geleverd door EVBox aan Klant, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot - het Laadstation, Laadpas en overige accessoires;

Techniek voor communicatie op afstand:                        middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Consument en EVBox gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Technische Diensten:   wordt begrepen de diensten uitgevoerd door EVBox waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – Smart Charging, Load Balancing en Hub / Satellite configuraties. Proactieve notificaties en firmware updates;

Website:                      de websites van EVBox, waaronder – maar niet beperkt tot –  www.EVBox.nl, www.EVBox.com, alsmede de BackOffice portal en enige andere website die op enig moment door EVBox wordt gebruikt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door EVBox gedane communicatie, Offertes, Overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met een Klant.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door EVBox en Klant zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

2.3 Indien de Klant eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met EVBox van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, dan worden die algemene voorwaarden door EVBox niet aanvaard en uitdrukkelijk van de hand gewezen en prevaleren de Algemene Voorwaarden van EVBox, tenzij uitdrukkelijk in een eerder stadium anders overeengekomen.

2.4 De Algemene Voorwaarden zijn de Klant vooraf medegedeeld en zijn steeds te raadplegen via de website, www.EVBox.nl/algemenevoorwaarden/ en kunnen daar ook gedownload worden.

2.5 Al hetgeen in deze Algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van EVBox wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door EVBox, gelieerde ondernemingen, ingeschakelde tussenpersonen en andere derden, die bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

2.6 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om een vervangende bepaling overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.7 EVBox is bevoegd eenzijdig deze Algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de Algemene voorwaarden treden in werking dertig (30) dagen na de dag waarop deze zijn bekend gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van inwerkingtreding is vermeld. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten. Indien een Consument een wijziging niet wenst te accepteren kan hij de bestaande Overeenkomst slechts schriftelijk ontbinden binnen bovengenoemde periode en onder de voorwaarde dat EVBox ontvangt binnen bovengenoemde periode en de wijziging de ontbinding rechtvaardigt.

2.8 In geval van wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden die (i) EVBox het recht geven de bedongen prijs binnen drie maanden na het sluiten van een Overeenkomst te verhogen of (ii) EVBox de bevoegdheid te verlenen een Dienst ter beschikking te stellen e.g. te leveren die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, is Klant die een Consument is en die de gewijzigde en/of aanvullende voorwaarden niet aanvaardt, gerechtigd de betreffende Overeenkomst te beëindigen, dit op voorwaarde dat Klant binnen een periode van dertig (30) dagen na de bekendmaking schriftelijk aan EVBox bericht. Dit artikel is niet van toepassing ter zake wijzingen of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden ten gevolge van wijzigingen In relevante wet- en/of regelgeving.

Artikel 3 – Offertes en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle Offertes van EVBox zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Offertes kunnen door EVBox tevens binnen zeven (7) kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen Overeenkomst tot stand is gekomen.

3.2 Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen een aanvaarding langs elektronische weg). EVBox is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan. Op het moment dat de Klant of EVBox een bevestiging per email ontvangt, per post en/of ander in de markt gebruikelijk (elektronisch) communicatiemiddel, dan wel EVBox handelingen verricht waaruit blijkt dat zij de Overeenkomst erkent en/of uitvoert ('Ingangsdatum’) en wordt de Overeenkomst aangegaan en komt een bindende overeenkomst tussen partijen tot stand.

3.3 Een Overeenkomst tussen EVBox en Klant komt tevens tot stand op de datum dat de Klant een Abonnement activeert in de BackOffice.

3.4 In geprinte en digitale uitingen in de ruimste zin van het woord, zoals catalogi, prijscouranten, folders, websites van derden, e-mails etc. opgenomen gegevens zijn voor EVBox niet bindend.

3.5 De Offerte is mede gebaseerd op de door Klant verstrekte informatie. Klant garandeert dat deze informatie volledig en correct is.

Artikel 4 – Ter beschikking stelling van informatie en medewerking

4.1 Klant dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens, bescheiden en contacten, welke EVBox overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Dienst en/of te leveren Product, tijdig en in de door EVBox gewenste vorm en wijze aan EVBox ter beschikking worden gesteld.

4.2 Klant dient er voor zorg te dragen dat EVBox onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.

4.3 Tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit is Klant verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan EVBox ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

4.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en zijn voor rekening van Klant.

4.5 EVBox is nimmer aansprakelijk voor schade van Klant of derden als gevolg van niet volledige, het niet tijdig aanleveren of het aanleveren van onjuiste informatie van de zijde van Klant.

Artikel 5 – Prijzen Producten en Diensten

5.1 Klant is de tarieven verschuldigd zoals deze nader is gespecificeerd in de door EVBox afgegeven Offerte en is geldig gedurende de geldigheidsduur van de door EVBox afgegeven Offerte.

5.2 Alle door EVBox gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de Offerte bekende prijsbepalende factoren.

5.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, luiden de prijzen in Euro’s en zijn de door EVBox aangegeven prijzen altijd exclusief btw en exclusief installatie-, verzend-, porto- en verpakkingskosten.

5.4 EVBox is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor, zoals belastingen, toeslagen en andere wettelijke heffingen, daartoe aanleiding geeft.

5.5 EVBox heeft het recht eenzijdig schriftelijk (inclusief e-mail) de geldende prijzen en tarieven van haar Producten en Diensten te wijzigen. Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met een prijswijziging die plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het aangaan van de Overeenkomst heeft Klant het recht om binnen veertien (14) na de schriftelijke kennisgeving van EVBox aan de Klant de Overeenkomst te ontbinden. Indien EVBox een termijn van langer dan drie (maanden) aanhoudt voor het doorvoeren van een prijswijziging na het tot stand komen van de Overeenkomst, dan heeft de Klant niet het recht de Overeenkomst te ontbinden.

5.6 EVBox heeft geen invloed op de geldende tarieven en prijzen van andere Laadpunt-operators en Laadpunt-aanbieders binnen het Laadpunten Netwerk. Artikel 5.5 is dus niet van toepassing op de Dienst EV-interoperabiliteit, artikel 3 hoofdstuk 2 van deze Algemene voorwaarden, voor zover Klant gebruikt maakt van deze Dienst en gebruik maakt van een Laadpunt van een andere Laadpunt-operator.

Artikel 6 – Facturatie en betaling Producten, Diensten en Laadsessies

6.1 De te factureren bedragen zijn conform vastgelegde afspraken in een door EVBox en Klant gesloten Overeenkomst.

6.2 Betaling van de Producten en Diensten dient plaats te vinden op een van de volgende wijze: 1) op voorschot, 2) via automatische SEPA-incasso of 3) binnen een betalingstermijn van veertien (14) dagen vanaf de factuurdatum op de factuur. De wijze van Betaling van de Producten en Diensten wordt bepaald in de Offerte.

6.3 EVBox verzendt facturen voor Producten, Abonnementen, eventuele af te nemen Technische Diensten en overige Diensten, per e-mail naar het door Klant opgegeven e-mailadres.

6.4 EVBox is te allen tijde gerechtigd van Klant zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

6.5 Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door EVBox afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is met de Klant.

6.6 Indien de Klant niet akkoord gaat met de factuur, dient de Klant dit binnen de betalingstermijn schriftelijk te melden, onder opgave van de redenen van het bezwaar per e-mail: info@EVBox.com.

6.7 Indien Klant ervoor kiest te betalen via automatische incasso, zal deze automatische incasso maandelijks plaatsvinden, tenzij Partijen schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Klant garandeert dat het gefactureerde bedrag, maandelijks per automatische incasso inbaar is.

6.8 Een Consument kan een automatische incasso zonder opgave van redenen tot vijfenzestig (65) dagen na incassodatum laten storneren. Indien de Consument echter niet in overeenstemming met artikel 6.6 binnen de betaaltermijn op de factuur zijn bezwaar kenbaar heeft gemaakt tegen de factuur is hij het factuurbedrag verschuldigd.

6.9 Indien Klant, niet zijnde Consument, niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt of de automatische incasso om wat voor een reden dan ook niet kan, of niet volledig kan plaatsvinden, is Klant van rechtswege in verzuim en is deze -zonder dat een ingebrekestelling is vereist- vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag met een minimum van € 40, - exclusief btw, onverminderd de aan EVBox verder toekomende rechten.

6.10 Een Consument is in een situatie overeenkomstig artikel 6.8 of in het geval hij niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt of de automatische incasso om wat voor reden dan ook niet kan, of niet volledig kan plaatsvinden, pas in verzuim nadat hij is aangemaand met in acht name van een betalingstermijn van veertien (14) dagen ingaande na ontvangst van de aanmaning en niet voldoet aan de aanmaning. De aanmaning wordt geacht op de tweede werkdag na verzending te zijn ontvangen, waarbij maandag niet als werkdag geldt.  De Consument buitengerechtelijke kosten overeenkomstig artikel 6.11 verschuldigd.

6.11 In geval van betalingsverzuim door de Klant komen alle gerechtelijke kosten, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, die door EVBox worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting te bewerkstelligen, ten laste van Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 40, - exclusief btw voor rekening van de Klant, onverminderd de aan EVBox verder toekomende rechten op schadevergoeding uit hoofde van artikel 6:96 BW.

6.12 In geval van betalingsverzuim is EVBox gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te ontbinden, onverminderd het recht van EVBox om daarnaast de geleden en/of te lijden schade te vorderen.

6.13 Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.14 Verrekening door de Klant is niet toegestaan, tenzij EVBox de tegenvordering onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.

6.15 Het doen van betalingen van de Klant aan EVBox op elektronische wijze, waaronder via het Internet en middels creditcards geschiedt voor risico van de Klant. EVBox is niet aansprakelijk voor schade van de Klant verband houdend of het resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze, via het Internet of door middel van creditcards. Het verschaffen van creditcard gegevens door de Klant aan EVBox via het Internet of anderszins is voor eigen risico van de Klant.

Artikel 7 – Uitvoering van de Overeenkomst

7.1 Alle werkzaamheden die door EVBox worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van EVBox, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.

7.2 EVBox bepaalt de wijze waarop de verleende Dienst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Klant kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht.

7.3 EVBox heeft het recht derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 8 – Levering Diensten

8.1    Alle door EVBox genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die EVBox bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. Door EVBox genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden EVBox niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter.

8.2    De enkele overschrijding van een door EVBox genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt EVBox niet in verzuim. In alle gevallen - derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt EVBox wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld en EVBox nalaat te voldoen aan de ingebrekestelling. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat EVBox in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

Artikel 9 – Levering Producten

9.1    De wijze van levering van de Producten wordt bepaald in de Overeenkomst. Bij het verzenden per post of per koerier, worden verzendkosten in rekening gebracht, alsmede eventuele invoerrechten, bovenop de afgesproken prijs.

9.2    EVBox heeft aan haar leveringsverplichtingen in verband met de levering van Producten voldaan, indien de Producten voor verzending gereed zijn en klaar staan om te worden opgehaald, hetzij op de afgesproken plaats aan de Klant ter beschikking zijn gesteld, zulks afhankelijk van hetgeen in de Overeenkomst/Offerte is bepaald. Indien levering geschiedt door middel van elektronische transmissie, wordt levering geacht te hebben plaats gevonden zodra EVBox in het bezit is van een verzendbewijs.

9.3    Levering van Producten geschied, indien schriftelijk niets anders is overeengekomen volgens de gelden Incoterms Ex-works.

Artikel 10 – Risico

10.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van Producten, zaken, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op Klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of een hulppersoon van Klant zijn gebracht. Voor zover deze objecten in de feitelijke beschikkingsmacht van EVBox of hulppersonen van EVBox zijn, draagt EVBox het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

11.1  Alle aan Klant geleverde zaken en/of Producten blijven eigendom van EVBox totdat alle bedragen die Klant aan EVBox op grond van de tussen partijen gesloten Overeenkomst verschuldigd is, volledig aan EVBox heeft voldaan. Indien Klant (mede) uit door EVBox geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Klant die zaak slechts voor EVBox en houdt Klant de nieuwgevormde zaak voor EVBox totdat Klant alle op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan. EVBox blijft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door Klant eigenaar van de nieuwgevormde zaak.

11.2  Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan Klant verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Klant alle uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van Klant zijn overeengekomen, komt aan Klant het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

Artikel 12 – Retentierecht

12.1  EVBox is bevoegd om alle zaken die EVBox van de Klant onder zich heeft, onder zich te houden totdat de Klant aan al zijn verplichtingen jegens EVBox, waarmede de betreffende zaken direct of voldoende samenhang hebben, heeft voldaan.

Artikel 13 – Installatie van Laadstations

13.1 EVBox kan in opdracht van de Klant de volledige installatie van het Laadstation verzorgen, middels inschakeling van een installateur. EVBox schakelt voor de installatie van het Laadstation een partner installateur in: http://www.EVBox.nl/installateurs/vind-een-installateur/.

13.2 De installateur werkt conform de geldende wet- en regelgeving en de geldende installatievoorschriften.

13.3 Een Laadstation kan alleen gemonteerd worden op een locatie, waarvan de elektrische installatie voldoet aan de daarvoor geldende eisen.

13.4 Indien (delen van de) installatie geschiedt door een door de Klant zelf in te schakelen derde kan EVBox niet instaan voor enige installatiefout of enige schade als gevolg van een onjuiste installatie of een installatie welke niet plaatsvindt conform de installatievoorschriften.

13.5 De Klant garandeert dat alle informatie welke door de Klant bij de Offerte is verstrekt of wordt verstrekt aan installateur bij de schouwing en bij installatie juist en accuraat zijn. Indien bij installatie blijkt dat de door de Klant doorgegeven gegevens niet juist zijn, komen alle meerwerkkosten die uit deze installatie voortvloeien direct voor rekening van Klant.

13.6 EVBox behoudt zich het recht voor om door haar geïnstalleerde Laadstations op afstand vanuit haar BackOffice systeem te monitoren, te onderhouden en waar nodig van nieuwe software te voorzien.

13.7 Schade aan een Laadstation dient per omgaand aan EVBox te worden gemeld via service@EVBox.com.

13.8 Alle schade die Klant lijdt in verband met door hem zelf verstrekte onjuiste of onvolledige informatie, waaronder begrepen informatie die door de Klant wordt verstrekt over het gebruik van de verschillende stoppen in de meterkast, komen voor rekening en risico van de Klant.

13.9 EVBox en de door haar in te schakelen installateur zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van of in verband met het tijdelijk uitschakelen van de elektriciteit bij de installatie van een Laadstation door de installateur.

13.10 De Klant zal, voor eigen rekening en risico, alle benodigde voorzorgsmaatregelen (waaronder het in acht nemen van de instructies van de installateur) (laten) treffen teneinde een veilige en probleemloze installatie mogelijk te maken van het Laadstation door installateur. De Klant vrijwaart EVBox en de door EVBox ingeschakelde derden tegen alle schade die zij lijden indien Klant nalaat deze voorzorgsmaatregelen te treffen of laten treffen of onvoldoende blijken te zijn.

Artikel 14 – Uitvoering van de installatie

14.1 De door EVBox ingeschakelde installateur kan indien noodzakelijk binnen een redelijke termijn na het aangaan van de Overeenkomst contact opnemen met de Klant teneinde een datum voor de schouwing af te spreken.

14.2 Meerwerkkosten van installatie worden door installateur ter plekke met Klant afgesproken en door de Klant voor akkoord ondertekend. Indien de gegevens over gebruik van de verschillende stoppen in de meterkast niet juist zijn komen alle daaruit voortvloeiende risico’s voor rekening van de Klant.

14.3 Indien de Klant een installatieafspraak minder dan achtenveertig (48) uur van tevoren afbelt of er is niemand aanwezig op het moment van de afspraak, dan zal EVBox kosten in rekening brengen bestaand uit een bedrag voor niet tijdig afzeggen vermeerderd met voorrijkosten indien de installateur onverrichterzake terug moet keren bij niemand aanwezig.

14.4 Zodra de installatie gereed is vindt de oplevering plaats. De Klant dient bij de oplevering aanwezig te zijn. De installateur loopt samen met de klant een opleveringsdocument na.

14.5 De Klant is verplicht tijdens de oplevering alle gebreken te melden aan de installateur welke hij of zij constateert, dan wel redelijkerwijs kan constateren. De installateur zal de geconstateerde gebreken vermelden op het opleveringsdocument.

14.6 De oplevering is geaccepteerd, zodra de Klant schriftelijk akkoord heeft gegeven, middels het ondertekenen van het opleveringsdocument.

14.7 De acceptatie van de oplevering betekent dat de klant de installatie van het Laadstation heeft geaccepteerd, behoudens de eventuele op het opleveringsdocument vermelde gebreken.

14.8 Gebreken welke wel zijn geconstateerd tijdens de oplevering van het Laadstation door de Klant maar niet zijn gemeld bij oplevering dan wel redelijkerwijs door de Klant bij de oplevering hadden kunnen worden geconstateerd zijn door de acceptatie van de oplevering geaccepteerd.

14.9 De installateur zal de in artikel 14.8 genoemde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen.

14.10 Kleine gebreken die binnen een redelijke termijn door de installateur kunnen worden hersteld, zullen voor de Klant geen reden zijn voor onthouding van acceptatie van de oplevering, mits zij een eventueel gebruik van het Laadstation niet in de weg staan.

14.11 Indien een derde namens de Klant bij de oplevering van het Laadstation aanwezig is en de oplevering accepteert, overeenkomstig de artikelen 14.4t/m 14.10, heeft de Klant achtenveertig (48) uur de tijd om schriftelijk de acceptatie van de oplevering in te trekken onder opgave van reden.

14.12 Neemt de Klant het Laadstation in gebruik voor dat er een oplevering heeft plaatsgevonden en de oplevering is geaccepteerd dan geldt de dag van ingebruikname als dag van acceptatie van het Laadstation.

14.13 Indien de Klant de oplevering niet accepteert zal hij of zij binnen achtenveertig (48) uur schriftelijk aangeven waarom hij of zij niet akkoord is met de oplevering.  De Installateur zal binnen redelijke termijn contact opnemen met de Klant om tot een nieuwe oplevering te komen. De nieuwe oplevering vindt plaats overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 14.6 en verder.

Artikel 15 – Garantie

15.1  Producten hebben een garantie van twee jaar tegen materiaaldefecten of fabricagefouten. Indien de Klant een schade/gebrek/tekortkoming ontdekt aan het Product dient hij dat binnen een redelijke termijn en in ieder geval binnen tien (10) werkdagen aan EVBox te melden onder zo volledig mogelijk opgave van het defect, het gebrek of de storing via: info@EVBox.com en/of 088 77 55 444.

15.2  Artikel 15.1 is alleen van toepassing op Producten die rechtstreeks zijn afgenomen bij EVBox en niet bij derden zoals resellers, installateurs of andere derden.

15.3  EVBox kan bij Klanten, niet zijnde Consumenten, voorrijkosten, transportkosten of andere kosten voor het oplossen van een gebrek of storing in rekening brengen.

15.3  Losse Producten, zoals bijvoorbeeld defecte kabels, Laadpassen of Keyfobs, dient de Klant altijd en op eigen rekening retour te sturen aan EVBox.

15.4  EVBox staat er niet voor in dat de in het kader van haar dienstverlening ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden Diensten en/of Producten foutloos zijn en zonder onderbrekingen zal functioneren. EVBox zal zich er voor inspannen gebreken in de Diensten en Producten binnen een redelijke termijn te herstellen.

15.5  EVBox kan in het geval de Klant een gebrek/tekortkoming heeft gemeld, het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van het Product en/of Dienst in gebruik wordt genomen. EVBox staat er niet voor in dat gebreken in programmatuur of andere zaken die niet zelf door EVBox zijn ontwikkeld, zullen worden verholpen. EVBox is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel probleem vermijdende beperkingen aan te brengen. Indien een Dienst en/of Product in opdracht van Klant is ontwikkeld, kan EVBox volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel aan Klant in rekening brengen.

15.6  EVBox is niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de resultaten van de dienstverlening en de met gebruikmaking van de Dienst gegenereerde gegevens. Klant kan de resultaten van de dienstverlening en de met gebruikmaking van de Dienst gegenereerde gegevens zelf controleren.

15.7  Klant zal op basis van de door EVBox verstrekte inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken in de dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. EVBox verklaart zich bereid om op verzoek van Klant naar redelijkheid medewerking te verlenen aan verdere maatregelen door Klant. EVBox kan de kosten voor de aanvullende werkzaamheden, conform haar gebruikelijke tarieven, in rekening brengen aan de Klant. EVBox is nimmer verantwoordelijk voor herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

Artikel 16 – Gebruik van Laadstations, Laadpassen en overige Producten

16.1  Klant en/of Eindgebruiker zullen de Producten op een goed en deugdelijke wijze gebruiken, en indien nodig installeren, met inachtneming van de voorwaarden en de veiligheidsinstructies opgenomen in de bijgeleverde documentatie.

16.2  EVBox is niet verantwoordelijk en aansprakelijk te houden:1) voor enig onjuist gebruik van Producten door de Klant en/of Eindgebruiker, 2) voor defecten in producten die niet zijn ontwikkeld door EVBox, 3) schade aan producten ontwikkeld door derden die niet operabel zijn met EVBox Producten en/of Diensten, 4) schade aan Producten van EVBox of producten van derden vanwege het gebruik van producten die niet operabel zijn met EVBox Producten, 5) het gebruik van laadkabels of andere producten die geen CE-keurmerk bevatten of anderszins ondeugdelijk zijn, 6) het gebruik van laadkabels die niet geschikt zijn voor het laadvermogen van het Elektrisch Voertuig, 7) het laden of een poging daartoe van ongeschikte (elektrische) voertuigen en/of andere zaken, 8) het niet in achtnemen van de voorwaarden in de bij de Producten geleverde documentatie en/of daarin voormelde veiligheidsinstructies, 9) het niet in acht nemen van veiligheidsinstructies van andere laadpaal-providers voor Laadpunten waar Klant en/of Eindgebruiker hun Elektrisch Voertuig opladen dan wel een poging doen tot opladen, 10) nalaten te handelen conform wettelijke voorschriften en 11) ieder ander schadeveroorzakend handelen of nalaten van Klant en/of Eindgebruiker.

16.3  Alle kosten van (onbevoegd) gebruik en/of misbruik van Producten en Diensten komen geheel voor rekening en risico van Klant.

Artikel 17 – Support EVBox

17.1  Klant kan bij alle meldingen van storingen en vragen over de werking van zijn laadstation, Laadpas, Abonnementen en/of BackOffice, contact opnemen met Customer Support via +31 (0)88 7755 450 of via service@EVBox.com

17.2  EVBox zal zich inspannen om alle meldingen en vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Artikel 18 – Industriële en intellectuele eigendom

18.1  Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, Offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij EVBox, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Klant toekomend recht tot gebruik is herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.

18.2  EVBox garandeert dat de door haar bemiddelde zaken als zodanig geen inbreuk maken op Nederlandse octrooirechten, modelrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom van derden.

18.3  Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst door de Klant ter beschikking gesteld aan EVBox, zoals de mogelijkheid van een Klant, niet-Consument, om zijn logo aan te brengen op de Laadpas, blijft eigendom van Klant.

18.4  Het is Klant niet toegestaan om enige aanduiding van een intellectueel eigendomsrecht, zoals een logo en merknaam op door EVBox geleverde Producten en/of Diensten, ter beschikking gestelde programmatuur, documentatie, materialen te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 19 – Geheimhouding & persoonsgegevens

19.1  ledere Partij behandelt alle informatie van vertrouwelijke aard die zij van de andere Partij verkrijgt, onder meer met betrekking tot commerciële, strategische, financiële, technische en/of andere gegevens, informatie en/of kennis verband houdende met die andere Partij, strikt vertrouwelijk en doet daarover geen mededelingen aan derden. Dergelijke informatie zaI in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een van Partijen ais zodanig is aangeduid. Partijen zijn over en weer gehouden adequate (voorzorg)maatregelen te nemen teneinde dergelijke vertrouwelijke informatie geheim te houden.

19.2  Van het bepaalde in artikel 19.1 mag uitsluitend worden afgeweken Indien (i) die informatie met de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de andere Partij openbaar wordt gemaakt en/of (ii) die informatie ter voldoening van een daartoe strekkende uitspraak van een rechtelijke autoriteit openbaar moet worden gemaakt, in welk geval de Partij die tot openbaarmaking wordt gedwongen de andere Partij vooraf op de hoogte zaI stellen en zodanige stappen zaI ondernemen als de andere Partij in redelijkheid zaI kunnen verlangen om de openbaarmaking zoveel mogelijk te beperken en de vertrouwelijkheid van die informatie zoveel mogelijk te beschermen.

19.3  EVBox behandelt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. EVBox beschikt over een Privacy Statement welke gepubliceerd is op haar website.

19.4  Indien EVBox gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

19.5  Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is EVBox gerechtigd Klant toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. EVBox is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Klant behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar.

19.6  EVBox is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.

19.7  Klant vrijwaart EVBox voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Klant wordt gehouden of waarvoor Klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan EVBox toegerekend kunnen worden.

Artikel 20 – Aansprakelijkheid

20.1  Tenzij nakoming door EVBox blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van EVBox wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien Klant EVBox schriftelijk in gebreke stelt met in acht name van een redelijke termijn voor herstel van in ieder geval tien (10) werkdagen waarbij EVBox ook na de termijn voor herstel van de tekortkoming toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat EVBox in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

20.2  EVBox is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, omzetverlies, verlies van en schade aan (gegevens)bestanden en schade door bedrijfsstagnatie.

20.3  EVBox is nimmer aansprakelijk ter zake van schade veroorzaakt door EVBox aan een Klant, in verband met de overeenkomst, ter beschikking gestelde materialen.

20.4  De aansprakelijkheid van EVBox, is nooit meer dan het netto-factuurbedrag van het geleverde Product of in het geval van een Dienst het netto-factuurbedrag van de maand waarin de schade is ontstaan of uit voortvloeit, waarbij het maximum uit te keren bedrag EUR 50.000, - (zegge: vijftigduizend Euro) bedraagt.

20.5  De in dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van EVBox. EVBox is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van door EVBox ingeschakelde derden.

Artikel 21 – Overdracht aan Derden

21.1  Het is Klant niet toegestaan om zijn rechten en plichten uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EVBox.

21.2  EVBox is gerechtigd haar rechten en plichten op grond van de Overeenkomst over te dragen aan derden, dan wel derden (waaronder gelieerde ondernemingen) te betrekken bij de uitvoering van de Overeenkomst. Klant geeft hiervoor bij voorbaat zijn toestemming voor.

Artikel 22 – Overmacht & onvoorziene omstandigheden

22.1  Indien nakoming zijdens EVBox en/of ingeschakelde derden of afname zijdens Klant door overmacht langer dan één (1) maand wordt vertraagd, is ieder der partijen – onder uitsluiting van verdere rechten – bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.

22.2  Onder overmacht van EVBox en/of ingeschakelde derde van EVBox wordt in ieder geval verstaan:

-      de omstandigheid dat EVBox en/of de ingeschakelde derde een prestatie (waaronder een prestatie van Klant) die van belang is in verband met de door haar af te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;

-      stakingen;

-      storingen in het verkeer;

-      overheidsmaatregelen die EVBox en/of de Klant van EVBox verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;

-      relletjes, oproer, oorlog;

-      extreme weersomstandigheden;

-      brand;

-      in-, uit- en/of doorvoerverboden.

Artikel 23 – Ontbinding en beëindiging

23.1  Elk der Partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang middels een schriftelijk schrijven te ontbinden:

a)   wanneer door de wederpartij surseance van betaling is aangevraagd respectievelijk verkregen dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;

b)   wanneer de onderneming van wederpartij vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd;

c)   wanneer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd;

23.2  EVBox heeft het conform artikel 23.1 genoemde recht tot ontbinding wanneer de onderneming van de Klant fuseert of wordt overgenomen;

23.3  Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst, met uitzondering van hetgeen in het vorige lid, bepaald, slechts toe, indien de andere Partij na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, conform hetgeen bepaald in artikel 19, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst en mits die tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt.

23.4  Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van EVBox op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien EVBox de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

23.5  EVBox behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen voor reeds geleden en nog te lijden schade.

Artikel 24 – Toepasselijk recht & bevoegde rechter

24.1  Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. De Consument heeft het recht om zich te allen tijde te wenden tot de volgens de wet bevoegde rechter.

24.2  Op de onderhavige Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

H2 – Aanvullende bepalingen voor Product- & Diensten

Artikel 1 – Abonnementen

1.1 .De Abonnementen van EVBox worden geactiveerd wanneer Klant via BackOffice een abonnement afsluit. Het moment van activeren geldt als ingangsdatum van het Abonnement.

1.2 Het Abonnement wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar, dat wil zeggen twaalf (12) kalendermaanden, tenzij anders overeengekomen. Het Abonnement is in deze periode niet opzegbaar. Na de eerste periode, wordt het Abonnement voor onbepaalde tijd aangegaan en is het Abonnement per maand opzegbaar. Opzeggingen kunnen worden gedaan via het versturen van een e-mail naar info@EVBox.com.

1.3 De geldende tarieven voor en de inhoud van de verschillende Abonnementen zijn te vinden op de website van EVBox: http://www.EVBox.nl/producten/abonnementen/

1.4 Abonnementen worden jaarlijks vooraf gefactureerd door EVBox tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2 – Laadpas & Keyfob

2.1    De Laadpas en Keyfob alsmede de middels de Laadpas en Keyfob verwerkte (elektronische) gegevens blijven te allen tijde eigendom van EVBox.

2.2    Vanaf het moment van verstrekking van de Laadpas en/of Keyfob is Klant aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiend uit het gebruik van de Laadpas en/of Keyfob. Indien de Klant niet langer voldoet aan de verplichtingen uit de Overeenkomst en eventuele wettelijke verplichtingen is EVBox gerechtigd de Laadpas of Keyfob in te trekken.

2.3    Klant staat er jegens EVBox voor in dat de desbetreffende Laadpas en/of Keyfob op generlei wijze wordt nagemaakt of aangepast, in welke vorm dan ook en Klant vrijwaart EVBox voor voorgezet gebruik terzake. EVBox is gerechtigd Laadpas en/of Keyfob instellingen (op afstand) te wijzigen. Klant dient de Laadpas en/of Keyfob na beëindiging van de Overeenkomst onverwijld aan EVBox te retourneren, of na schriftelijke aanwijzing van EVBox te vernietigen.

2.4 Indien Klant het vermoeden heeft van misbruik/ onbevoegd gebruik van de Laadpas of Keyfob, dan dient Klant EVBox om een onmiddellijke blokkering van de Laadpas of Keyfob te verzoeken op telefoonnummer +31 (0)88 7755 450. EVBox stelt het gebruik van de Laadpas en/of Keyfob na een dergelijk verzoek terstond buiten werking, tenzij EVBox gerede twijfel heeft dat van deze mogelijkheid tot blokkeren misbruik wordt gemaakt.

2.5 Tot het moment van blokkering is de Klant zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit verlies, diefstal of ander gebruik van de Laadpas en/of Keyfob.

2.6 In voorkomend geval behoudt EVBox zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor deblokkeringen en/of het verstrekken van een nieuwe Laadpas en/of Keyfob. Hierover za Klant door EVBox schriftelijk geïnformeerd worden.

Artikel 3 – EV-interoperabiliteit & Tarieven

3.1    Met de Dienst EV-interoperabiliteit kunnen Klanten met een EVBox Laadpas of Keyfob gebruik maken van het Laadpunten Netwerk van EVBox en andere Laadpunt-operators waarmee EVBox een overeenkomst heeft. EVBox kan niet garanderen dat Klant bij alle Laadpunten in Nederland en buitenland kan laden met de Dienst EV-interoperabiliteit.

3.2    Wanneer de Klant het Abonnement voor interoperabiliteit activeert via BackOffice gaat de Klant akkoord met de tarieven van EVBox en andere Laadpunt-operators.

3.3    EVBox wordt door andere Laadpunt-operators gefactureerd voor de afgenomen Laadsessies van de Klant. EVBox zal deze laadkosten voor de afgenomen Laadsessie volledig aan de Klant doorbelasten.

3.4    De kosten voor een Laadsessies kunnen bestaan uit een starttarief, een tarief voor het stroomverbruik (per kWh) en/of een tarief voor de tijdsduur van de Laadsessie (bijvoorbeeld per minuut). Deze tarieven kunnen per Laadpunt verschillen en kunnen onbeperkt gewijzigd worden door Laadpunt-operators.

3.5    De laadkosten voor het gebruik van Laadpassen en Keyfob worden maandelijks aan Klant gefactureerd.

3.6    De Klant is verantwoordelijk voor kennisnemen en naleven van het geldende parkeerregime en eventuele gebruiksvoorwaarden verbonden aan het Laadpunt, waaronder Laadpunten waar EVBox niet de Laadpunt-operator is.

Artikel 4 – Smartphone Applicaties

4.1    Tenzij anders aangeven worden Smartphone Applicaties kosteloos beschikbaar gesteld door EVBox via haar website en verschillende app stores.

4.2    EVBox staat er niet voor in dat de in het kader van het ter beschikking te stellen en ter beschikking te houden van Smartphone Applicaties, Smartphone Applicaties foutloos zullen zijn en zonder onderbrekingen zullen functioneren. EVBox zal zich er voor inspannen gebreken/storingen of andere defecten binnen redelijke termijn te herstellen.

4.3    Onderhoud van Smartphone Applicaties door EVBox zal zoveel mogelijk plaatsvinden buiten kantooruren.

4.4    EVBox garandeert niet dat Smartphone Applicaties te allen tijde het op dat moment beschikbare Laadstations/Laadpunten in het Netwerk zullen weergeven, maar zal zich wel inspannen om daarvoor zorg te dragen.

4.5    EVBox is niet aansprakelijk voor het niet of niet deugdelijk functioneren van Smartphone Applicaties als gevolg van hardware of software die draait op het systeem van de Klant, ongeacht of dit een pc, laptop, tablet of mobiele telefoon is. Klant is zelf verantwoordelijk dat het platform waarop de Smartphone Applicatie wordt geïnstalleerd voldoet aan de door deze Applicatie gestelde systeemeisen. Artikel 16 is van overeenkomstig toepassing op dit artikel.

Artikel 5 – Gastgebruik toestaan op Laadpunt

5.1 Middels daarvoor bedoelde Abonnementen kunnen Klanten, die niet consument zijn, hun EVBox Laadpunt openstellen voor Gastgebruik en hiervoor een te ontvangen vergoeding instellen.

5.2 Afhankelijk van het Abonnement kan Klant verschillende typen tarieven instellen.

5.3 EVBox behoudt zich het recht voor om het instellen van tarieven te beperken tot een maximum. Deze beperking zijn voor Klant inzichtelijk op de website van EVBox.

5.4 Klant is verantwoordelijk voor het instellen van eventuele tarieven. EVBox is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Klant lijdt door het ingestelde tarief. Hieronder vallen, niet uitsluitend, situaties waarbij het ingestelde tarief lager is dan de stroomkosten van de klant of negatieve reacties van Eindgebruikers op de hoogte van tarieven.

5.5 De hoogte van de totale vergoeding wordt door EVBox bepaald aan de hand van het Gastgebruik en de ingestelde tarieven.

5.6 Per maand ontvangt Laadpunt-aanbieder een creditnota met daarop de te ontvangen vergoeding gespecificeerd. Uitbetaling van de vergoeding vindt plaats per maand en anderhalve maand na de betreffende maand van het Gastgebruik.

5.7 EVBox behoudt zich het recht voor om uitbetaling van de vergoeding te beperken tot de door de Klant daadwerkelijk gemaakte stroomkosten, indien EVBox de vergoeding voor het Gastgebruik niet kan verhalen bij andere Mobility Service Providers.

H3 – Herroepingsrecht bij Koop op Afstand

Artikel 1 Herroepingsrecht

Bij producten:

1.1 De Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. EVBox mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

1.2 De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:

 • a) als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen. EVBox mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • b) als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 • c) bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.

Bij Diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

1.3 De Consument kan een dienstenovereenkomst en een Overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. EVBox mag de Consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

1.4 De in lid 3 genoemde Bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor Producten, Diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

1.5 Indien EVBox de Consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het Modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde Bedenktijd.

1.6 Indien EVBox de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de Consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke Bedenktijd, verstrijkt de Bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de Consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 2 Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd

2.1    Tijdens de Bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.2    De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

2.3    De Consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als EVBox hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 3 Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

3.1 Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan EVBox.

3.2 Zo snel mogelijk, maar binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de Consument het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) EVBox. Dit hoeft niet als EVBox heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3.3 De Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door EVBox verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Consument.

3.5 De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product. Als EVBox niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als EVBox aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

3.6 Indien de Consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de Bedenktijd, is de Consument EVBox een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door EVBox is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

3.7 De Consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

 • a) EVBox de Consument de wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het Modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 • de Consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de Bedenktijd heeft verzocht.

3.8 De Consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

 • a) hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de Overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 • b) hij niet heeft erkend zijn Herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 • c) EVBox heeft nagelaten deze verklaring van de Consument te bevestigen.

3.9 Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 4 Verplichtingen van EVBox bij herroeping

4.1    Als EVBox de melding van herroeping door de Consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

4.2    EVBox vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door EVBox in rekening gebracht voor het geretourneerde Product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Tenzij EVBox aanbiedt het Product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de Consument aantoont dat hij het Product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

4.3    EVBox gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.

4.4    Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft EVBox de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 5 Uitsluiting herroepingsrecht

5.1    EVBox kan de navolgende Producten en Diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als EVBox dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of Diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop EVBox geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de Dienst, maar alleen als:
  • a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  • b) de Consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra EVBox de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 3. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 4. Verzegelde Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 5. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 6. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 7. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  • a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
  • b) de Consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:     EVBox B.V.

Pedro de Medinalaan 31

1086 XP Amsterdam

 service@EVBox.com

 

Datum:

 

Geachte heer,  mevrouw,

 

-        Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

-        Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

herroep/herroepen*

 • Ik verzoek u om mijn (aan)betaling van [bedrag] Euro binnen veertien dagen terug te storten op rekeningnummer [rekeningnummer] ten name van [uw naam].
 • [Als u een product hebt ontvangen:] Ik stuur u het ontvangen product terug volgens de instructies.
 • Graag ontvang ik een bevestiging van u per [maak een keuze: e-mail/brief] binnen twee weken.

 

-        [Naam consumenten(en)]

 

-        [Adres consument(en)]

 

-        [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.


Terug naar de website

Vragen? Stuur een mailtje naar info@evbox.com. Wij helpen je graag! Klik onderstaande button om terug te gaan naar de homepagina

Terug